Nhận thông tin dự án

07 99 88 99 11

Căn hộ

Hình ảnh

Phối cảnh Tiện ích

Phối cảnh Tiện ích

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh nội thất

Phối cảnh nội thất

Video

Oyster Gành Hào

Oyster Gành Hào

Sự kiện ra mắt dự án

Sự kiện ra mắt dự án

Căn hộ

E-Brochure

E-Brochure

E-Brochure

https://www.oysterganhhao.vn/
https://www.oysterganhhao.vn/catalog/view/theme/